شنبه
11/02
یکشنبه
11/03
دوشنبه
11/04
سه شنبه
11/05
چهارشنبه
11/06
08:00 - 08:15 پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
08:15 - 08:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
08:30 - 08:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
08:45 - 09:00 پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
09:00 - 09:15 پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
09:15 - 09:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
2
09:30 - 09:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
09:45 - 10:00 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
10:00 - 10:15 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
10:15 - 10:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
10:30 - 10:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
10:45 - 11:00 پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
11:00 - 11:15 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
11:15 - 11:30 پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
11:30 - 11:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
11:45 - 12:00 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
2
12:00 - 12:15 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
12:15 - 12:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
2
پذیرش شده
0
12:30 - 12:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
12:45 - 13:00 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
8 نفر
13:00 - 13:15 پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
7 نفر
13:15 - 13:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
13:30 - 13:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
13:45 - 14:00 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
8 نفر
14:00 - 14:15 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
2
ظرفیت پذیرش
8 نفر
14:15 - 14:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
14:30 - 14:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
14:45 - 15:00 پذیرش شده
2
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر