شنبه
07/24
یکشنبه
07/25
دوشنبه
07/26
سه شنبه
07/27
چهارشنبه
07/28
08:00 - 08:15 پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
8 نفر
08:15 - 08:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
08:30 - 08:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
08:45 - 09:00 پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
09:00 - 09:15 پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
09:15 - 09:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
09:30 - 09:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
8 نفر
09:45 - 10:00 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
10:00 - 10:15 پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
7 نفر
10:15 - 10:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
10:30 - 10:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
10:45 - 11:00 پذیرش شده
1
پذیرش شده
2
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
11:00 - 11:15 پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
11:15 - 11:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
2
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
8 نفر
11:30 - 11:45 پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
8 نفر
11:45 - 12:00 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر
12:00 - 12:15 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
7 نفر
12:15 - 12:30 پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
7 نفر
12:30 - 12:45 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
ظرفیت پذیرش
8 نفر
12:45 - 13:00 پذیرش شده
0
پذیرش شده
0
پذیرش شده
1
پذیرش شده
0
ظرفیت پذیرش
8 نفر